ΑΠΘ: Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ερωτηματολόγιο, αποβλέπει στη διερεύνηση των μεθόδων αποκατάστασης που χρησιμοποιούν οι προπονητές κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και μετά το πέρας αυτών. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για έρευνα σχετικά με τη σύγκριση διαφορετικών πρωτοκόλλων αποκατάστασης στην κολύμβηση. Η διάρκεια του ερωτηματολογίου είναι περίπου 7 λεπτά. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και ευελπιστούμε στην ειλικρινή συμμετοχή σας.

Συνέχεια ανάγνωσης