FAQ / Συχνές ερωτήσεις

FAQ: Συχνές ερωτήσεις
 
1.      Αν το πρόγραμμα των αγώνων τρέχει ταχύτερα και κάποια αγωνίσματα τελειώνουν νωρίτερα, το επόμενο αγώνισμα θα αρχίζει στην ανακοινωμένη ώρα ή αμέσως μετά;
Ακόμα και μετά την αναπροσαρμογή αν τα αγωνίσματα τελειώνουν νωρίτερα η ροή των αγώνων δε θα διακόπτεται, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι νωρίτερα για κάθε ενδεχόμενο. Θα γίνονται φωνητικές ανακοινώσεις και μέσα από την ιστοσελίδα που θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.
2.      Αν π.χ. από το εξωτερικό ή την επαρχία προσέλθουν λιγότερο από 300 + 300 κολυμβητές-τριες, οι προβλεπόμενες θέσεις για την Αττική θα παραμείνουν στις 600 ή θα αυξηθούν ανάλογα; 
Σε περίπτωση μη κάλυψης κάποιας πληθυσμιακής ομάδας (μεγάλη πιθανότητα ειδικότερα για ομάδες εξωτερικού), οι θέσεις θα μοιραστούν αναλογικά στις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες.
3.      Από ποια χρονική στιγμή ισχύει η σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις;
Η σειρά προτεραιότητας μετράει μόνο κατά την περίοδο των οριστικών δηλώσεων και όχι με την αποστολή πρόθεσης συμμετοχής.
4.       Αν κολυμβητής/τρια συμμετάσχει στο meeting με 4 αγωνίσματα και έχει εξασφαλίσει συμμετοχή σε ένα ή δύο σε αγώνισμα SE πληρώνει επιπλέον των 25,00€;
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο Star Event δεν πληρώνουν συμμετοχή για την ΕΝΟΤΗΤΑ SE. Επίσης τα αγωνίσματα συμμετοχής στο Star Event είναι ανεξάρτητα και δεν αθροίζονται με τα υπόλοιπα των Ενοτήτων Α και Β.
5.      Γιατί υπάρχει επιπλέον χρέωση για το 5ο και 6ο αγώνισμα;
Αυτό συμβαίνει διότι ο προγραμματισμός του απαιτούμενου χρόνου διεξαγωγής σε σχέση με το πλήθος συμμετεχόντων έχει υπολογιστεί με βάση τα 4 κατά μέσο όρο αγωνίσματα. Συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τιμολογιακή πολιτική, ώστε να εξασφαλίσουμε τη διάρκεια των αγώνων σε λογικά πλαίσια.
6.     Υπάρχει πρόβλεψη κοινωνικής τιμολογιακής πολιτικής για οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδί;
Σε περίπτωση κολυμβητών/τριών της ίδιας οικογένειας (Αδέρφια) υπάρχει πλαφόν στο ύψος της συμμετοχής ως εξής: Δύο Αδέρφια έως 40€ και από τρία και περισσότερα έως 50€. Το 5ο και το 6ο Αγώνισμα και σε αυτή την περίπτωση θα πληρώνονται επιπλέον με τις αρχικές τιμές.
7.     Τα αποτελέσματα των Αγώνων είναι επίσημα αναγνωσμένα;
Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής της Κ.Ο.Ε., σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι κριτές και οι χρονομέτρες είναι επαγγελματίες και ορίζονται από το Σύνδεσμο Κριτών και Χρονομετρών Κολύμβησης και την ΚΟΕ. Οι επιπλέον επιμέρους κανονισμοί ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
8.     Θα υπάρχει δυνατότητα προμήθειας γεύματος εντός του κολυμβητηρίου;
Ο σχεδιασμός μας προβλέπει τη δυνατότητα προμήθειας γεύματος εντός του κολυμβητηρίου. Αν δεν συντρέξουν άλλοι περιοριστικοί λόγοι, ναι θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως είχε γίνει με επιτυχία και σε προηγούμενη διοργάνωσή μας προ Covid19. Θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες.
9.     Θα υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από ξενοδοχείο προς κολυμβητήριο και αντίστροφα;
Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την υπηρεσία. Θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες.  
10.  Θα υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από αεροδρόμιο προς ξενοδοχείο και αντίστροφα; Ο σχεδιασμός μας προβλέπει την υπηρεσία.
 


Σύντομα θα ακολουθήσουν τα παραρτήματα για τις μετακινήσεις, τη διαμονή και τη διατροφή.
FAQ: Frequently Answered Questions
 
1.     In case an event is completed earlier than the scheduled timetable, next even will start on predefined time or earlier?
The flow of the races will not be interrupted, even in the case of early finish of some events; hence, all the swimmers should be present and ready to compete earlier. However, there will be relative announcements both in the pool and in the website where the results will be uploaded. 

2.      If less swimmers (i.e less than 300) participate either from abroad or outside the district of Attica, will there be available positions to be covered by swimmers from Attica region?
Yes, the remaining positions will be available and shared analogously to the rest of participating categories.

3.       From what point in time does the order of priority apply to entries declarations?
The order of priority only counts during the period of final entries declarations and not with the sending of the intention to participate.

4.       If a swimmer participates in the meeting (A-B Sessions) with 4 events and has secured participation in one or two SE events, he/she pays a participation fee for 5th or 6th  event?
 Star Event participants do not need to pay for the SE event. Also, the events in the Star Event are independent and do not add up to the races of sessions A and B.

5.       Why is there a non-proportional fee for the 5th and 6th  event?
This happens because the planned time schedule has been performed considering that the participants will register to 4 events on average. We are therefore obliged to follow a pricing policy that will ensure the duration of the competition matches will be kept within reasonable limits.

6.      Is there a provision for a pricing policy for families with more than one participating child?
In case of swimmers from the same family (Siblings) there is a ceiling on the amount of participation as follows: Two Siblings up to €40 and three or more up to €50. In this case, the 5th and 6th events will be also paid additionally to these prices.

7.     Are the results of the Event officially recognized?
The event is held under the auspices of the HSF Regional Committee, according to the official regulations. Referees & Starters are professionals and appointed by the Association of Swimming Referees & Starters and HSF. The additional individual regulations are defined by this announcement. The results are recognized.

8.     Will it be possible to supply a meal inside the swimming pool area?
Our planning provisions the possibility of supplying a meal inside the venue. If there are no other limitations, this possibility will exist, as was successfully done in previous events (before Covid 19). Special instructions will follow on the subject.

9.     Will it be possible for transportation from the hotel to the swimming pool and vice versa?
Our planning anticipates such a service. Special instructions will follow.

10.   Will it be possible to travel from the airport to the hotel and vice versa?
Our planning anticipates such a service. Special instructions will follow.
 
 

Special appendices for travel, accommodation and food will follow shortly.