Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.,
συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 εφαρμόζονται
οι διατάξεις:
1. Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (121 Α ́), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με
την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.
3748/2009 (29 Α ́), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (120 Α’) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (35
2
Α ́), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 24 Α΄ ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (13 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου
36 του ν. 4603/2019 (48 Α΄).
2. Της παρ. 12α
του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (210 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ2
του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (120 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 5 της παρ.3 του
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α’).
3. Του άρθρου 32 του ν. 4351/2015 ( 164 Α’).
4. Της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 ( 13 Α’).
5. Των άρ.13 και 30 του Ν.4726/2020 (181 Α’) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των
αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής
Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) και άλλες διατάξεις».
6. Της αρ. 151/110270/Β6/2014(1920 Β’) « Εισαγωγή Αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στη
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.Φ.153/119107/Α5/2020(4004 Β’)
και την αρ.Φ.153/130252/Α5/29-9-2020 ΥΑ

Ολόκληρη η Απόφαση